websites.webshops.adminsites

no hypes

Algemene voorwaarden COX NV

Artikel 1: Definities

"Klant": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met COX NV een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.

"Overeenkomst(en)": alle, in relatie met de Klant, door COX NV gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Algemeen

Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door COX NV. ("COX").

De Algemene Voorwaarden worden door het plaatsen van de bestelling integraal en zonder enig voorbehoud als aanvaard beschouwd door de Klant. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke Overeenkomst maken de volledige en enige Overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke Overeenkomst. Algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

De leveringsverbintenis van COX van het door de Klant bestelde goed of bestelde dienst aan de door COX vastgestelde prijs die door de Klant werd betaald, vormt de hoofdverbintenis van de Overeenkomst. Indien COX afhankelijk is van de tussenkomst van een externe partij voor het leveren van een door de Klant besteld goed of bestelde dienst, komt de leveringsverbintenis van COX tot stand onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van beschikbaarheid, op het ogenblik dat COX de externe partij raadpleegt, van dat goed of die dienst aan de door COX vooropgestelde prijs die door de Klant werd betaald. De door de Klant betaalde prijs wordt vóór realisatie van de opschortende voorwaarde beschouwd als een waarborg. COX verbindt zich ertoe binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de betaling van de waarborg de beschikbaarheid tegen deze prijs bij de externe partij na te gaan. Indien het bestelde goed of de bestelde dienst, op het ogenblik dat COX de externe partij raadpleegt, niet beschikbaar is, vervalt deze Overeenkomst en zal COX de door de Klant betaalde waarborg terugstorten, zonder verdere verplichtingen tussen partijen. Indien het bestelde goed of de bestelde dienst, op het ogenblik dat COX de externe partij raadpleegt, beschikbaar is tegen een andere prijs, vervalt deze Overeenkomst en zal COX aan de Klant de keuze laten om deze afwijkende prijs te aanvaarden, waardoor een nieuwe Overeenkomst tot stand komt tussen COX en de Klant.

Artikel 3: Duur en be-eindiging

Tenzij anders werd overeengekomen tussen de partijen, wordt de Overeenkomst voor 1 jaar aangegaan en telkens voor eenzelfde duurtijd stilzwijgend verlengd. Elke partij kan de Overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending of, in het geval van de Klant, elektronisch via email naar COX, ten laatste één maand vóór het verstrijken van telkens één jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de Overeenkomst.

De eenzijdige opzegging door de Klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van COX op de Klant onmiddellijk opeisbaar en blijven de reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making. In het geval van ontbinding door de Klant mag de Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door COX is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, heeft COX recht op vergoeding van de schade die daardoor is ontstaan.

Artikel 4: Prijzen

De prijzen die door COX op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten. Individuele offertes zijn herroepelijk en geldig voor 15 dagen, tenzij in de offerte anders is vermeld. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen die betrekking hebben op de dienstverlening berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald overeenkomstig artikel 5.

De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door COX worden gewijzigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst. De Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via de website én tevens op individuele wijze via persoonlijk gerichte communicatie. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door de Klant na twee maanden te rekenen vanaf de individuele kennisgeving, tenzij de Klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos en zonder motivering op te zeggen. Opzegging door de Klant dient te gebeuren binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de individuele kennisgeving van de gewijzigde prijzen.

Elke promotie geldt per Klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door de Klant van promoties, bijvoorbeeld maar niet-limitatief door het bewust creëren van meerdere accounts, behoudt COX zich alle rechten voor en kan COX bijvoorbeeld, maar niet-limitatief, promoties niet toepassen.

Artikel 5: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door COX opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Een redelijke vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de Klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten schriftelijk te worden bekendgemaakt aan COX. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

Facturen moeten worden betaald binnen de maand na factuurdatum. Indien de Klant na 14 kalenderdagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij in gebreke na de eerste aanmaning waarin de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn vermeld. Indien de Klant in gebreke is, heeft dat de volgende consequenties: (i) over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd; (ii) de Klant is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd, of 40 euro als dat bedrag meer is dan 15% van de hoofdsom, dan wel, indien de Klant een Consument is, het bedrag dat volgens de toepasselijke wetgeving verschuldigd is; (iii) De dienstverlening aan de Klant kan zonder nadere waarschuwing worden opgeschort (en enige voor de Klant gehoste website ontoegankelijk gemaakt) totdat de openstaande bedragen, inclusief rente, zijn voldaan; (iv) COX heeft het recht om de Overeenkomst naar keuze te ontbinden of beëindigen krachtens artikel 2 en enig geleverd goed terug te nemen voor zover dit mogelijk is.

Artikel 6: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op deze Overeenkomst gesloten met COX is het Belgische recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter voor het arrondissement waarin COX gevestigd is.

COX NV

Het Innemen 75
2930 Brasschaat

cox.websites.webshops.adminsites

@

BTW BE 0437 042 507

solid solutions - no hypes

wij gebruiken geen cookies om data te verzamelen - we zouden het fantastisch vinden om hierover met u te spreken